wz

Obecné symboly

V období po roku 1990 možno pozorovať zvýšený záujem obcí a miest o návrat k svojim historickým koreňom. Obnovujú sa symboly, ktoré kedysi reprezentovali danú obec pred svetom. Ide predovšetkým o erb,pečať a vlajku. Tieto symboli vznikali v minulosti na základe určitých princípov a pravidiel, ktoré treba dodržiavať aj v súčasnosti:historickosť symbolu, jeho jedinečnosť a neopakovateľnosť.Je preto potrebné pri obnove a tvorbe obecných symbolov zisťovať či obec už v minulosti používala vlastný erb a pečať.

Podľa zachovalých historických prameňov mali Kurimany vlastnú pečať už v roku 1608, známa je aj pečať z roku 1798. V pečati je vyobrazený na štíte polocelok postavy bradatého ozbrojenca v brnení a kniežacou korunou na hllave. Podľa legendy ide o sv. Kvirína, rímskeho tribúna zkonca 1. a začiatku 2. storočia. Táto pečať tvorila podklad, z ktorého bol Dr. Chalupeckým v roku 1995 spracovaný návrh nového erbu.

Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prerokovala návrh erbu obce Kurimany a odporučila ho na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zaevidovanie do Heraldického registra Slovenskej republiky v tejto podobe: v červenom štíte strieborný sv. Kvirín so zlatou bradou a zatvorenou korunou v striebornom brnení, ľavicou si pridŕžajúci strieborný štít s červeným krížikom a zlatú kópiu so striebornou zástavou s červeným krížom, vinúcou sa poza postavu. Vlajka obce je bielo-červeno štvrtená so žltým lemom. Má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi, t.j dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Symboly obce Kurimany sú zaevidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou K-48/96. Obecné symboly sú v tejto podobe skutočne jedinečné a neopakovateľné, majú svoj pôvod v historických prameňoch.Dokumentujú úctu Kurimančanov k rodnej hrude, k dedičstvu ich predkov a k hodnotám, ktoré po stáročia uznávali.

Zdroj: J. Dravecký a kol.: Kurimany v zrkadle času, 1998.