wz

Poľnohospodárstvo - roľnícke družstvo

Obyvatelia obce sa od dávna živili poľnohospodárstvom. Ich majetkové pomery boli približne rovnaké. Pánske majetky v obci neboli. Časť chotára bola vo vlastníctve urbariátu.

V roku 1957 sa 14 roľníkov rozhodlo vstúpiť do Jednotného roľníckeho družstva(JRD). Hospodáriť sa začalo na 200ha pôdy, z toho bolo 40ha pasienkov. Spoločné práce sa začali na jeseň 1957 osiatím poľa pšenicou a jačmeňom. Na jar 1958 sa v práci pokračovalo. V marci 1959 sa JRD stáva celoobecným jednotným družstvom.

V sezónnych prácach, pri žatve, zbere krmovín a zbere zemiakov, členom družstva pomáhali ostatný občania obce- mládež a robotníci pracujúci v závodoch. Do dediny prichádzali brigádnici zo závodov a škôl v Spišskej Novej Vsi a Levoči.

Do roku 1966 sa takmer všetky práce vykonávali ručne, bez mechanizácie. Až po roku 1966 boli do družstva zakúpené mechanizmy na niektoré druhy prác. V roku 1968 bola daná do používania nová maštaľ pre 108 kusov hovädzieho dobytka. Na vtedajšie pomery bola vysoko mechanizovaná.

V roku 1962 boli vysadené ovocné stromy a založený bol ovocný sad. Oplotený bol až v roku 1967.V JRD nepracoval odborník- ovocinár, preto sa ovocinárstvo neujalo, sad bol zdevastovaný, stromy neošetrené. Neskôr slúžil ako pasienok pre hovädzí dobytok. Investícia vložená do výsadby sadu nepriniesla hospodársky efekt.

V roku 1970 družstvo hospodárilo na 381ha poľnohospodárskej pôdy a malo 41 členov. Plán výsevu v roku 1970 bol takýto:66ha pšenice, 4ha raže, 72ha jačmeňa, 20ha ovsa, 43ha zemiakov, 36ha ďateliny, 17ha lucerny, 9ha kukurice na siláž, 8ha ďateliny- trávy, 2ha maku, 1ha kŕmnej repy a ďalšie krmoviny.

V oblasti živočíšnej výroby bol stav chovu v roku 1971 následovný:110 kráv, 12 teľných jalovíc, 31 kusov mladého hovädzieho dobytka, 38 kusov hovädzieho dobytka na výkrm. V chovnom stave bolo 7 koni, 29 prasníc, 48 ciciakov a 1 kanec. Do roku 1964 sa JRD zaoberalo aj chovom hydiny.

V roku 1961 sa začala stavať sýpka. Ukončená a daná do užívania bola v roku 1966.Stavaná bola vlastnými silami a prostriedkami, svojpomocne. Kapacita novej sýpky bola 30 vagónov. Bola plne mechanizovaná, dvojpodlažná. Nad ránom 8. septembra 1968,dva dni po ukončení žatvy došlo k jej demolácii. Obilie v nej uložené bolo znehodnotené. Našťastie, nedošlo k žiadnemu úrazu. Družstvo tak utrpelo veľké straty nie len na obilí, ale aj zničením sýpky a škodami na technike, ktorá bola vedľa sýpky zaparkovaná. Škoda bola vyčíslená na 1500 000 Kčs. Straty na obilí a technike uhradila poisťovňa.

Poľnohospodárska politika štátu sa začiatkom sedemdesiatych rokov orientovala na zlučovanie menších družstiev do veľkých celkov s cieľom dosiahnuť vyššiu špecializáciu výroby a racionalizáciu riadenia. V súlade s touto stratégiou 27.3 1973 členská schôdza JRD rozhodla o zlúčení JRD v Kurimanoch s JRD v Iliašovciach do spoločného JRD s názvom Rozvoj so sídlom v Iliašovciach.

Po zlúčení družstiev sa zintenzívnila sa investičná výstavba a zlepšila sa vybavenosť základnými prostriedkami, čím došlo k zefektívneniu výroby a rastu produktivity práce. V porovnaní s okolitými poľnohospodárskymi podnikmi dosahovalo JRD Rozvoj veľmi dobré výsledky. V rokoch 1982-1984 sa umiestnilo v rámci Východoslovenského kraja na 2. mieste.

Spoločenské a politické zmeny po roku 1989 zasiahli aj do života JRD.Z najvýznamnejších zmien bol prechod z centrálne riadenej ekonomiky na trhovú ekonomiku a prijatie zákonov, ktorými sa mali obnoviť vlastnícke práva bývalých roľníkov. Možnosť súkromne hospodáriť na pôde využilo v Kurimanoch len málo obyvateľov. Celková výmera poľnohospodárskej pôdy, na ktorej hospodári roľnícke družstvo, sa len mierne znížila.

V mnohých zlúčených družstvách došlo k ich opätovnému rozdeleniu. Aj v JRD Rozvoj sa objavili takéto názory. Keďže družstevníkov s týmito názormi nebolo veľa, aj po roku 1990 ostáva na poľnohospodárskom pôdnom fonde obce Kurimany hospodáriť spoločné Roľnícke družstvo so sídlom v Iliašovciach.

Zdroj: J. Dravecký a kol.: Kurimany v zrkadle času, 1998.