wz

Školstvo

Z histórie školstva v obci sa vie málo, pretože kronika školy nebola vedená. Podľa záznamov v obecnej kronike sa vznik prvej školy datuje do roku 1876.Stará škola bola postavená v strede dediny, blízko kostola.

Pred rokom 1868 bolo v Uhorsku národné školstvo i pri chránení princípu štátnej suverenity ponechané v rukách cirkví a náboženských spoločností, škola bola konfesionálnou. Od roku 1868 ponechal štát práva zriaďovať a udržiavať cirkvám školy za určitých podmienok.

V roku 1907 bol v Uhorsku prijatý tzv. Apponyiho zákon, aplikáciou ktorého sa mala dosiahnuť maďarizácia žiakov nemaďarských národností. V Kurimianskej jednotriedke sa učilo vtedy po maďarsky, no k pomaďarčeniu detí nedošlo.

Keďže sa vyučovalo v nevyhovujúcich priestoroch, obec dostala trikrát vládne napomenutie, aby sa započalo s výstavbou novej školy. Najťažšou úlohou bolo zabezpečiť financie na výstavbu novej školy. Na výstavbu zobrala obec pôžičku 80000Kč od Pražskej banky v Levoči, Okresný úrad Levoča poskytol 19000Kč a Krajinský úrad 30000Kč.V septembri roku 1931 sa začalo s výstavbou novej školy. Pred začatím výstavby vznikol spor či bude škola štátna, alebo cirkevná. Hlasovaním občania rozhodli že to bude škola cirkevná. V novej škole sa začalo vyučovať od septembra 1932. Objekt bol riešený takto :mal jednu učebňu, predsieň, kabinet a byt učiteľa, pozostávajúci z dvoch izieb, kuchyne, špajze, kúpelne a predsiene. Ku škole patril dvor a veľká záhrada. Štvrtého septembra 1932 za účasti mnohých hostí bola vysviacka školy.

Udalosti 2.svetovej vojny sa prejavili aj na činnosti školy. V dôsledku nedostatočnej hygieny sa v januári 1942 objavil medzi žiakmi svrab- lekár zistil až 20 prípadov ochorenia. Od apríla 1942 boli medzi žiakmi rozšírené osýpky. V januári 1943 boli žiaci 4-8 ročníka na lekárskej röntgenovej prehliadke v Levoči. U piatich bola zistená pľúcna tuberkulóza.

Začiatkom roku 1945 obecný život poznačil prechod fronty. Od 3. do 8. januára bolo v obci maďarské vojsko.18. januára prišli do Kurimian Nemci. V škole sa prestalo vyučovať, lebo sa v nej usadilo asi 40 Nemcov. Nemci pod tlakom ruských vojsk odišli z obce 26. januára o 17.00.Približne 600 ruských vojakov prišlo do obci 28.januára.Zdržali sa tu do 2.februára.

Od konca šesťdesiatych do konca osemdesiatich rokov mal demografický vývoj v obci negatívne črty. Mladí ľudia odchádzali z rodnej obce bývať do okolitých miest. Bytová výstavba podporovaná štátom bola orientovaná do miest a strediskových obcí. Kurimany patrili do kategórie obcí so stavebnou uzáverou, ktoré sa nemali ďalej rozvíjať.

V dôsledku opatrení štátu v oblasti výstavby v obci, začalo jej obyvateľstvo starnúť, počet školopovinných detí postupne ubúdal. Rozhodnutím okresného národného výboru- odboru školstva v Spišskej Novej Vsi bola ku 30.júnu 1976 zrušená Základná deväťročná škola 1.-4. ročník v Kurimanoch. Po roku 1989 keď sa v spoločnosti udiali významné spoločensko-politické zmeny, občania požiadali o obnovenie základnej školy v obci. ONV- odbor školstva v Sp. Novej Vsi vydal 27.augusta 1990 zriaďovaciu listinu ,ktorou zriadil Základnú školu 1.-4. ročník Kurimany s účinnosťou od 1.septembra 1990.Prvou riaditeľkou znovuzriadenej školy bola Žofia Bačová. Od novuzriadenia školy bol pri škole aj školský klub detí.

V roku 1975 sa začala príprava výstavby budovy pre zriadenie materskej školy. Stavba bola realizovaná svojpomocne. Materská škola ako inštitúcia bola v Kurimanoch zriadená od 1.9 1976,najprv ako zariadenie s poldennou starostlivosťou v budove bývalej základnej školy. V decembra 1976 boli vytvorené podmienky na celodennú starostlivosť. Po dokončení výstavby novej budovy, sa od 1.9 1977 prevádzka preniesla do nových priestorov.

Od školského roku 2005/2006 je činnsoť školy pre nedostatočný počet žiakov prerušená.

Zdroj: J. Dravecký a kol.: Kurimany v zrkadle času, 1998.